Podmínky

 Před začátkem tábora

 • letního tábora se může zúčastnit dítě ve věku 6 – 18 let (v jiné věkové kategorii pouze po domluvě s provozovatelem)
 • dítě je zařazeno mezi účastníky na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky provozovateli tábora
 • zasláním řádně vyplněné přihlášky bere zákonný zástupce na vědomí a souhlasí s podmínkami letního tábora
 • platnou a zaregistrovanou přihlášku může zákonný zástupce dítěte písemně zrušit a odstoupit od ní. V tomto případě bude však účtován stornovací poplatek (viz. Stornopoplatky)
 • cena tábora je konečná a úhradu je nutné provést nejpozději do 14 dní ode dne doručení přihlášky (podmínky platby a cenu naleznete zde)
 • cena tábora zahrnuje: ubytování a stravu 5x denně, 30 hodin výuky angličtiny s českými lektory a rodilými mluvčími, materiály a pomůcky pro výuku a k táborovému programu, pedagogický dozor a péči zdravotníka během celého pobytu, dopravu z Prahy na místo a zpět, táborové tričko, DVD s filmem a fotografiemi zachycující průběh tábora, cena neobsahuje úrazové pojištění (doporučujeme dítě připojistit).
 • je vyžadována řádně vyplněná bezinfekčnost účastníka - podepisují zákonní zástupci dítěte v den nástupu na tábor (formulář ke stažení naleznete zde)
 • pokud má dítě zdravotní problémy, nebo přišlo do styku s infekcí 14 dní před táborem, je v pravomoci provozovatele (hl. vedoucí), nepřevzít jej pro pobyt na tábor
 • v případě, že při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel (hl. vedoucí) právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany zákonného zástupce
 • je vyžadováno řádně vyplněné lékařské potvrzení (formulář ke stažení naleznete zde)
 • je vyžadován průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí ofocená kopie)
 • provozovatel je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek. V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.

 

V průběhu tábora

 • stravování dětí začíná obědem v den příjezdu do tábora a končí v den odjezdu snídaní. Pozdější nástup nebo dřívější odjezd je třeba projednat s provozovatelem (hl. vedoucí)
 • každý účastník je povinen dodržovat táborový řád, zdravotní a hygienická pravidla, nařízení hl. vedoucí, zdravotníka, oddílových vedoucích a praktikantů (upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady zákonného zástupce)
 • každý účastník je povinen účastnit se celodenního táborového programu, výjimkou je nemoc či jiná závažná okolnost
 • na výuku angličtiny jsou děti rozděleny do jednotlivých skupin odpovídajících jejich znalostem, a to na základě rozřazovacího testu
 • na táboře je dětem a mládeži přísně zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, kouřit a požívat jakékoliv omamné látky. V případě porušení tohoto nařízení, je pravomocí hl. vedoucí (provozovatele) ukončit účastníkovi pobyt na táboře, bez vrácení poplatku za tábor!!
 • návštěvy rodičů či příbuzných na táboře jsou možné jen ve velmi výjimečných případech na základě osobní domluvy s hl. vedoucí (provozovatelem), a to v předem sjednaném termínu 
 • děti mohou používat mobilní telefony, doporučujeme však omezit volání na minimum. Lépe je kontaktovat hl. vedoucí či jejího zástupce. Upozorňujeme, že v táboře je zhoršený signál!
 • rozhodne-li se zákonný zástupce ukončit pobyt dítěte na táboře, poplatek mu nebude vrácen. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci či úrazu vracíme pouze přeplatek za nevyčerpanou stravu a ubytování. Za jiných okolností přeplatek nevracíme. O výše uvedený přeplatek je nutné se přihlásit nejpozději do 30 dnů ode dne skončení táborového pobytu. Po tomto datu nebude brán na nárok o přeplatek zřetel.
 • prosíme, abyste zvážili u dětí jejich vybavení cennými předměty (zlaté či jiné hodnotné šperky, I-Pody a   MP3 přehrávače, tablety, větší finanční obnosy, mobilní telefony, notebooky, herní konzole atp.). Upozorňujeme, že za tyto předměty, které děti na táboře nepotřebují, neneseme v případě ztráty zodpovědnost a nejsme ani schopni zajistit jejich úschovu!!
 • zákonný zástupce nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit.

 

Po skončení tábora

 • během  tábora bude provozovatel provádět fotografickou a video dokumentaci dění na táboře, která bude zveřejněna na webových stránkách www.enwia.cz a případně použita na propagační účely
 • dle Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou poskytnuté údaje na přihlášce zařazeny do databáze tábora
 • v průběhu roku vám budou zasílány informace o táboře v elektronické podobě nebo poštou